Graner

› Notícies

Ajudes a la creació en residència Graner 2021

La convocatòria d’ajudes a la creació en residència 2021 consta de 4 modalitats i va dirgida a artistes , col·lectius, i altres professionals, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i les arts vives, i que desenvolupin propostes de creació o d’investigació.

• Residències de creació
• Residències d’investigació
• Residències de recerca en il·luminació escènica
• Artistes emergents

La recepció de sol·licituds es va obrir el 29 de setembre el dia 14 d’octubre de 2020 (20h hora Barcelona).

BASE I FORMULARI DE SOL·LICITUD

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRESELECCIÓ I JURAT DE LA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT DELS AJUTS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT DELS AJUTS

Després d’examinar la documentació presentada per les 406 sol·licituds d’ajuts a la creació rebudes, en data 28 d’octubre de 2020 es va resoldre i fer pública la llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria als webs de referència. El mateix dia 28 d’octubre es va reunir la Comissió de Preselecció que va seleccionar 50 propostes per ser valorades pel Jurat. El data 9 de novembre de 2020 es va reunir el Jurat per dur a terme la deliberació i veredicte dels premis atorgats com ajuts en virtut de la convocatòria, sotmès a la condició que tots els seleccionats aportin la documentació exigida a les bases de la convocatòria per a ser beneficiaris dels ajuts.

Una vegada vençut el termini del tràmit d’audiència esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions i havent presentat els beneficiaris la totalitat de la documentació sol·licitada a efectes de concessió dels ajuts, a dia 26 de novembre l’òrgan instructor eleva a la Direcció del Consorci la següent proposta de resolució definitiva:

CONCEDIR els ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica de Creació, per a l’any 2021, als candidats i per les modalitats que es relacionen a continuació:

MODALITAT A • Residències de creació

  • Lara Ortiz / Cia. Lara Brown
  • Cris Blanco
  • Julián Pacomio
  • Anto Rodríguez

MODALITAT B • Residències d’investigació

  • Xavier Manubens
  • Fernando Gandasegui Arahuetes

MODALITAT C • Residències de recerca en il·luminació escènica

  • Leticia Lucia Skrycky Enriquez

MODALITAT D • Artistes emergents

  • Raquel Klein Torrens
  • Joaquín Collado