Graner

› Infantil i Primària

Presentació

PAS A DOS ÉS EL NOM QUE DONEM AL PROJECTE TÀNDEM ENTRE L’ESCOLA BÀRKENO I EL MERCAT DE LES FLORS-GRANER

Li diem així agafant el terme dansístic “pas de deux” de referent, que vol dir fer un duet entre dos ballarins. Així, l’escola Bàrkeno i el Mercat de les Flors-Graner fan un duet educatiu i que els farà treballar conjuntament com a Escola Tàndem del 2014 al 2017.

TÀNDEM és un projecte en col·laboració entre la Fundació Catalunya – La Pedrera i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El Mercat de les Flors i el Graner fan tàndem amb l’Escola Bàrkeno, del barri de La Marina a la Zona Franca de Barcelona. Escoles Tàndem és un projecte educatiu innovador de la Fundació Catalunya La Pedrera en el qual centres educatius, a través del partenariat amb institucions de referència del país treballen conjuntament amb l’objectiu de fomentar l’èxit educatiu.

Aquest projecte es basa en l’especialització curricular d’aquests centres en una matèria singular (mЬsica, ciències, audiovisuals…). Amb una durada total de tres anys, el projecte Tàndem Escola Bàrkeno – Mercat de les Flors pretén crear un lloc ampli i sensible on el llenguatge de la dansa i les arts del moviment siguin vehicle alhora que matПria, i descoberta alhora que vivència.

www.escolestandem.cat

TÀNDEM 14-15

Amb temps, dedicació sistemàtica, rigor pedagògic i mitjançant l’eix transversal que ofereix el Projecte Tàndem basat en la dansa i en el moviment l’escola Bàrkeno es proposa ser:

 • Una escola més oberta. On existeixi major fluïdesa en la relació social i cognitiva de l’alumnat.
 • Una escola més activa. On hi hagi espais, mobiliari i materials que facilitin un protagonisme més gran de l’alumnat.
 • Una escola més global. On tinguem encara més coneixement transversal dels eixos que ens fonamenten.
 • Una escola més harmònica. On puguem desenvolupar encara més una educació emocional que ens permeti viure de forma més saludable.

I per fer-ho, les línies de treball del primer any de “PAS A DOS” han estat:

Línies de treball curs 2014-15: En aquest primer any de Projecte Tàndem s’han realitzat accions diverses que es poden resumir en aquestes línies de treball:

1. FORMACIÓ: Una formació pràctica de dansa exclusiva per a tot el claustre de mestres.

2. DANSA A L’AULA: Incorporació del treball de la dansa i el moviment en l’horari escolar.

3. ACCIONS DANSADES: Accions i activitats dansades conduïdes pels propis mestres dins les celebracions de l’escola.

El desenvolupament d’aquestes línies de treball inicials ha permès:

 • Entendre i descobrir el treball de la dansa a l’aula – Impregnar l’essència del moviment a l’escola
 •  Incorporar el treball de la dansa i el moviment en horari escolar.
 • Experimentar, revisar, compartir i replantejar metodologies i pràctiques a l’escola i a l’aula.
 • Utilitzar la dansa com a eina i metodologia per aprendre.
 • Veure la dansa com un llenguatge transversal a les altres assignatures.
 • Compartir diferents metodologies de treball entre els mestres companys, amb altres coreògrafs i/o pedagogs de la dansa.
 • Aplicar els aprenentatges que hem anat descobrint durant les formacions en el dia a dia de l’escola i l’aula.  Incorporar paulatinament accions dansades dins les celebracions i/o esdeveniments de l’escola.

TÀNDEM 15-16

Després d’un primer any del Projecte Tàndem hem valorat la necessitat d’enfocar i prioritzar la nostra acció en aquests dos punts:

 • Fer un acompanyament més personalitzat a cada mestre/a per tal que pugui trobar la metodologia més adequada pel seu grup classe.
 • Introduir, des del començament de curs, el treball del consell de coreògrafs dins l’horari lectiu, per tal que formi part del dia a dia de l’escola.

OBJECTIUS

A l’entorn del treball curricular de l’escola:

 • Dialogar i compartir metodologies amb mestres d’altres escoles que contemplen la dansa dins el seu currículum escolar.
 • Compartir projectes de dansa d’escoles vinculades al Grup de Treball resident al Mercat de les Flors “Mestres en Dansa” (Escola del Mar i Escola Martí i Pol).
 • Veure i analitzar unitats didàctiques de diferents cursos per tal d’introduir el treball de la dansa.
 • Debatre i descobrir com buscar i dissenyar els recursos més adequats.
 • Compartir allò que hem anat veient durant els assessoraments.
 • Utilitzar la dansa com a eina i metodologia per aprendre, com un llenguatge transversal a les altres assignatures.
 • Compartir diferents metodologies de treball entre els mestres companys, amb altres coreògrafs i/o pedagogs de la dansa.
 • Buscar una metodologia d’ensenyament que ajudi a entendre la transversalitat curricular.
 • Entendre i descobrir com el treball de la dansa pot influir positivament en el treball per competències.
 • Provocar un diàleg entre coreògraf i mestre per tal de trobar aquella temàtica o temàtiques curriculars que es puguin vehicular amb la dansa.

LÍNIES DE TREBALL

Aquest curs 2015-16, respectant les tres línies de treball definides el curs passat, es concreten de la següent manera:

 • La formació i l’assessorament. La formació és intrínseca en totes i cadascuna de les accions i línies de treball. Temporalitat i continuïtat.
 • El treball de la dansa a l’aula com una àrea d’aprenentatge. Incorporació del treball de la dansa i el moviment en l’horari escolar. No tan sols reservant un temps i un espai per al treball de la dansa sinó que s’incidirà més en el treball per competències que defineixen més concretament els Currículum d’Educació Infantil i Primària.
 • Consell de coreògrafs. Es resumeix amb el treball específic per cicles a fi de compartir processos i eines de coreografia.

TÀNDEM 16-17

Després d’un segon any del Projecte Tàndem hem valorat la necessitat d’enfocar i prioritzar la nostra acció en aquests dos punts:

 • Reflexionar per elaborar un mètode d’ensenyament propi que faciliti i possibiliti canvis en l’escola Bàrkeno.
 • Dissenyar un projecte que contempli la dansa com un procés més d’aprenentatge, com pot conviure i arrelar-se a l’escola. El treball de les emocions amb el cos i la dansa.

OBJECTIUS

A l’entorn del treball curricular de l’escola:

 • Utilitzar la dansa com a eina i metodologia per aprendre, com un llenguatge transversal a les altres assignatures.
 • Compartir diferents metodologies de treball entre els mestres companys, amb altres coreògrafs i/o pedagogs de la dansa.
 • Entendre i descobrir com el treball de la dansa pot influir positivament en el treball per competències.
 • Dissenyar projectes artístics a l’aula amb l’equip referent tàndem, el consell de coreògrafs i els tutors.
 • Provocar una diàleg entre coreògraf i mestre per tal de crear un discurs sobre el llenguatge de la dansa contemporània.
 • Dotar al professorat d’eines d’atenció a la diversitat cognitiva i estratègies per l’aprenentatge basat en projectes.

A l’entorn del consell de coreògrafs:

 • Dissenyar projectes artístics a l’aula amb el consell de coreògrafs l’equip referent tàndem i els tutors.
 • Entendre el procés creatiu com una eina i recurs més per treballar la dansa a l’aula.
 • Comprendre i atendre el context educatiu per tal de donar els continguts adequats a la seva realitat.
 • Valorar i aprendre dels espectacles, de les classes tècniques d’estudiants de dansa o dels mateixos companys.
 • Conèixer creadors diversos que facilitaran experiències i recursos diversos.
 • Entendre, vivenciar i descobrir les múltiples maneres de coreografiar.
 • Veure la dansa com un art canviant que s’alimenta d’altres llenguatges.
 • Obrir mons artístics diversos.
 • Aprofundir en la feina d’un coreògraf: com s’organitza, com pensa i com construeix.
 • Respectant les tres línies de treball que des dels inicis del projecte hem definit, en aquest curs 2016-17, pretenem enllaçar-les per tal de crear el nostre projecte a mida de l’escola Bàrkeno.
 • La formació centrada en el treball profund de projectes per tal de descobrir i aprendre què ens pot aportar la dansa dins l’escola.
 • La dansa com a contingut, procés i metodologia per obrir noves formes de pensar i aprendre.
 • El consell de coreògrafs com a consell artístico- creatiu dels futurs projectes d’escola. Un acompanyament al mestre i al nen/nena en el seu aprenentatge més global. Descobrint conjuntament com el treball de la dansa facilita processos i continguts nous.

Caixa d'eines

 

Des del Graner, el Centre de Creació del Cos i el Moviment de Barcelona, comencem el nou curs 2018-2019 oferint recursos i accions als centres educatius de La Marina a través d’una Caixa d’Eines.

Dins el marc del Pla de Barris, treballarem per promoure i afavorir noves formes de relació, expressió, comunicació i aprenentatge en les diferents etapes educatives, aportant continguts formatius específics i sempre des de la mirada de l’art i del llenguatge del cos, el moviment i la dansa.

Els centres que hi participaran son:

 

-l’Escola Bàrkeno